Zapisz się na kurs

Jesteś zainteresowany kursem ADR? Zapisz się na jeden z wolnych terminów klikając przycisk po prawej stronie lub zostaw nam swoje dane poniżej a odezwiemy się, żeby umówić się na termin.


Kurs ADR PodstawowyPrzewóz w cysternach

Nadchodzące kursy

Kurs ADR – przewóz w cysternach 29-30.01.2022

Kurs ADR – podstawowy 28-30.01.2022

Czym jest kurs ADR?

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

  1. ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy,
  3. ukończyła odpowiedni kurs ADR:
    • początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
    • doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR,
  4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do części specjalistycznej egzaminu, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu.

Okres ważności rozszerzonych uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas posiadanych uprawnień.

Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystępować do egzaminów poprawkowych.

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR. Nowe zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.

Kurs Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Czas trwania kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas wynosi 24 godziny lekcyjne.
W celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych czas kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.

Ukończenie kursu podstawowego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (za wyjątkiem klasy 1 i 7) wyłącznie pojazdami nie będącymi cysternami.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Czas trwania kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach wynosi 16 godzin lekcyjnych.
W celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych czas kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - wybuchowe

Czas trwania kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - promieniotwórcze

Czas trwania kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 wynosi 8 godzin lekcyjnych.